Ochrana osobních údajů


Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů“ tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dotazníku správcem údajů Denisou Fuksovou, IČ: 03308324, místo podnikání: Špeciánova 330/1, 196 00, Praha – Třeboradice pro účely stanovené níže.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mohou být všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce údajů za účelem zlepšení služeb a pro marketingové účely.

Osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.